Bli medlem

Bli Medlem

Vill du bli medlem i föreningen För Fulla Segel? Föreningen är öppen för alla som är intresserade av segling, skutor, havet eller helt enkelt bara vill vara med och stödja ett gammalt kulturarv från Västkusten.

Medlemsförmåner

Möjlighet att följa med på föreningens medlemsseglingar.
Möjlighet att deltaga i föreningens interna besättningsutbildningar samt segla som
nyckelbesättning ombord.

Tillgång till föreningens forum på facebook.
Möjlighet att abonnera Kvartsita och Kvartsitahuset.

Medlemsavgifter

Enskilt medlemskap 200 kr/år.
Familjemedlemskap (alla på samma adress) inkl barn upp till och med 18 år, 400 kr/år.

Deltagare/Medlem

OBS! Shiftlägeskänsligt. Max 35 tecken.
Kön *
Klicka för att välja datum.

KontaktuppgifterFör aviseringar, bokningsbekräftelser etc
Bekräfta er e-postadress

Ange er adress.
Används om adressen är lång eller vid C/O adress.

Övrigt

Medlems- och användarvillkor

I vår policy för behandling av personuppgifter beskriver vi bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, vilka rättigheter du har enligt lag, samt hur du kan kontakta oss.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG 

Föreningen för fulla segel org nr: 8546005862, Kyrkekajen 10,  Fiskebäckskil, styrelsen@kvartsita.se  Personuppgiftsansvarig- lika med föreningen, är ansvarig för att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VARFÖR? 

För att du ska kunna vara medlem och besättning i/för Föreningen för fulla segel behöver vi dina personuppgifter.

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kunna göra identifikation och ålderskontroll
 • Leverera information om seglingar och medlemsmöten
 • Hantera betalningar
 • Kommunicera med kunden före, under och efter deltagandet (t.ex. seglingar, utbildningar, fotografier, frågor eller utvärderingar)
 • Fastställa och publicera besättningslistor innan segling
 • Sammanställa och rapportera in Sjötid till transportstyrelsen efter segling

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Födelsedata (för alla individer)
 • Behörigheter och certifikat för besättning

Laglig grund: Fullgöra våra åtaganden enligt avtal med dig

Vi vill poängtera att alla personuppgifter vi behandlar är uppgifter som kommer direkt från dig. Vi tar inte in personuppgifter från någon extern källa.

2. För att hantera och administrera ditt konto för besättningsregistret

Personuppgifter behandlas för att:

 • Ge behörighet att logga in
 • Kunna göra identifikation och ålderskontroll
 • Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter
 • Göra det möjligt att följa anmälningar till seglingar och evenemang som Föreningen för fulla segel anordnar.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Anmälningshistorik
 • Födelsedata

Laglig grund:

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att vi kan hantera och administrera besättningsregister samt anmälningar till seglingar.

Lagring och gallring:

Så länge du är medlem hos oss sparas uppgifterna i medlemsregister och upp till ett år framåt. För besättning så lagras uppgifterna till dess du som besättningsmedlem anmäler att du önskar bli borttagen från registret, föreningen gör en gallring och uppdaterar besättningsregistret och medlemsregistret varje år.

3. För att kunna marknadsföra evenemang, och tjänster

Personuppgifter behandlas för att:

 • Visa relevanta förslag på evenemang
 • Skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation samt via post, inklusive erbjudanden från samarbetspartners. T. ex. genom att utföra inbjudningar till evenemang och utbildningar.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Ålder
 • Bostadsort
 • Anmälningshistorik

Laglig grund: Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra evenemang och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av.

Lagring och gallring:

Uppgifter lämnade i samband med en anmälan kan användas i marknadsföringssyfte i upp till två år efter din anmälan. Uppgifter från ditt konto, förutsatt att du har access till våra besättningssidor kan du själv ändra inställningarna för hur vi får kontakta dig för detta ändamål.

3. För att kunna genomföra och hantera deltagande i seglingar och event

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kommunicera med dig som anmält dig till segling, utbildning och evenemang.
 • Kommunicera med dig innan och/eller efter ett event (t.ex. bekräftelse, frågor eller utvärderingar)
 • Kunna göra identifikation och ålderskontroll, samt behörighetskontroll för besättning.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Personnummer eller ålder
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Uppgifter lämnade i utvärderingar
 • Uppgifter om vilket event du kommer delta (eller har deltagit) i

Laglig grund: Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna genomföra seglingar, utbildningar och event.

Lagring och gallring:

Uppgifter lämnade vid deltagande i seglingar och events arrangerade av Föreningen för fulla segel behandlas för ovanändamål i upp till ett år efter seglingen/eventet.

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t ex avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t ex vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Din korrespondens
 • Uppgifter om anmälan/deltagande alternativt köpt produkt
 • Användaruppgifter för Mina sidor
 • Personnummer eller ålder
 • Betalningsinformation

Laglig grund:

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger föreningen.

Lagring och gallring:

Lagring av personuppgifter sker så länge som behövs för att fullfölja de rättsliga förpliktelserna, därefter anonymiseras eller raderas uppgifterna.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER 

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för. Läs mer om lagring och gallring under respektive ändamål ovan.

Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

DINA RÄTTIGHETER OCH VAL 

Rätt till tillgång
Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter och om du vill få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som görs, har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter som av oss lämnas i form av ett s.k. registerutdrag. Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse
Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga.

Rätt till radering
Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
 • Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen
 • Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för Förening för fulla segel som väger tyngre
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål
 • Personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av
 • Personuppgifterna har samlats in från ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för, i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, t ex sociala medier

Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling:

Berättigat intresse: Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Vill du inte längre att vi har dina uppgifter går det bra att kontakta oss styrelsen@kvartsita.se för att raderas från våra register. Du kommer då inte längre kunna vara medlem i föreningen.

Rätt till dataportabilitet
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ditt lämnade samtycke eller fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

 HANTERING AV PERSONNUMMER

Vi behandlar bara ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns annat beaktansvärt skäl.

KLAGOMÅL 

Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen http://www.datainspektionen.se

KONTAKTUPPGIFTER 

För ytterligare information om personuppgiftsbehandling, eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

E-postadress:info@kvartsita.se

ÄNDRINGAR I POLICYN 

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Vid betydande ändringar (t ex av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter) kommer du att få information om detta via e-post eller på vår hemsida kvartsita.se

Senast uppdaterad 2020-11-20

 

Du måste acceptera våra medlems -och användarvillkor för att kunna skapa ett konto.