Kallelse till årsmöte 2015

Föreningen För Fulla Segel kallar härmed till årsmöte, lördagen den 21 februari kl 12:00 i Fiskebäckskils församlingshem. Alla möteshandlingar kan ni hitta HÄR senast en vecka innan mötet.

Dagordning

 1. Mötets öppnande

 2. Mötets behörighet och beslutsmässighet

 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare

 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

 5. Adjungeringar

 6. Fastställande av dagordning

 7. Meddelanden

 8. Föregående mötesprotokoll
  a) Giltighet
  b) Uppföljning av beslut
  c) Bordlagda punkter

 9. FFS verksamhets- och revisionsberättelser för 2014
  a) Verksamhetsberättelse
  b) Revisionsberättelse

 10. Ansvarsfrihet för styrelsen

 11. Verksamhetsplan 2015

 12. Budget 2015

 13. Inval
  a) Val av styrelse till För Fulla Segel
  b) Val av styrelse till Stiftelsen Skaftökuttern
  c) Val av valberedning

 14. Medlemsavgifter 2016

 15. Motioner
  a) Stadgeförtydligande kring in- och utträde ur föreningen
  b) Avtal mellan Stiftelsen Skaftökuttern och Föreningen För Fulla Segel

 16. Övriga frågor

 17. Mötets avslutande