Kallelse till Årsmöte

Årets årsmöte för Föreningen För Fulla Segel är förlagt till den 15/2 kl 12:00 i Fiskebäckskils församlingshem. Fullständig kallelse skickas ut på brev inom kort. Be there or be a square sail smiley

Dagordning

 

 1. Mötets öppnande

 2. Mötets behörighet och beslutsmässighet

 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare

 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

 5. Adjungeringar

 6. Fastställande av dagordning

 7. Meddelanden

 8. Föregående mötesprotokoll

  1. Giltighet

  2. Uppföljning av beslut

  3. Bordlagda punkter

 9. FFS verksamhets- och revisionsberättelser för 2013

  1. Verksamhetsberättelse

  2. Revisionsberättelse

 10. Ansvarsfrihet för styrelsen

 11. Verksamhetsplan 2014

 12. Budget 2014

 13. Inval

  1. Val av styrelse till För Fulla Segel

  2. Val av styrelse till Stiftelsen Skaftökuttern

  3. Val av valberedning

 14. Medlemsavgifter 2014

 15. Motioner

 16. Övriga frågor

 17. Mötets avslutande