Extrastämma 25 maj för att fastställa ändring av stadgar enligt årsmötesbeslut

Datum: 
mån, 2020-05-25 10:00 till 11:00

 

Kallelse och förslag till dagordning för

extrastämma i föreningen För Fulla Segel (FFS)

 

Datum: 2020-05-25

Plats: Vid Kvartsitahuset, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tid: 10.00

1. Öppnande av mötet

2. Fråga om mötets behöriga utlysande

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet

5. Dagordning: Att ta ställning till stadgeändringen som föredrogs och godkändes på årsmötet 2020-02-22, enligt § 14 i föreningens stadgar. Stadgeändringsförslaget vid årsmötet: Tidigare stod i §6 att årsmötet ska vara i februari. Styrelsen förslag blev att mötet ska vara mer flexibelt så att vi kan ta hänsyn till semestrar, arbetshelger, andra helger mm. Förslaget var att texten i de nya stadgarna ska lyda: senast i april månad, vilket också blev stämmans beslut.

För att detta beslut ska vara godkänt så krävs att en extrastämma lägger fast beslutet, tidigast två månader efter årsstämmans beslut. 

6. Godkännande av dagordningen

7. Extrastämmans beslut.

8. Mötets avslutning

 

Nuvarande stadgar kan du läsa här

Plats: 
Fiskebäckskil