Årsmöte

Datum: 
lör, 2016-02-27 12:00

Årets årsmöte är förlagt till den 27/2 kl 12:00 i Fiskebäckskils församlingshem. Be there or be a square sail.
Möteshandlingar hittas under dagordningen allt eftersom de blir klara, dock senast en vecka innan mötet.

Dagordning (preliminär, definitiv kommer upp då kallelsen kommer ut)

 1. Mötets öppnande

 2. Mötets behörighet och beslutsmässighet

 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare

 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

 5. Adjungeringar

 6. Fastställande av dagordning

 7. Meddelanden

 8. Föregående mötesprotokoll
  a) Giltighet
  b) Uppföljning av beslut
  c) Bordlagda punkter

 9. FFS verksamhets- och revisionsberättelser för 2015
  a) Verksamhetsberättelse
  b) Revisionsberättelse

 10. Ansvarsfrihet för styrelsen

 11. Verksamhetsplan 2016

 12. Budget 2016

 13. Inval
  a) Val av styrelse till För Fulla Segel
  b) Val av styrelse till Stiftelsen Skaftökuttern
  c) Val av valberedning

 14. Medlemsavgifter 2017

 15. Motioner

 16. Övriga frågor

 17. Mötets avslutande

Plats: 
Fiskebäckskils församlingshem