Årsmöte FFS 2020-02-22 kl 14

Datum: 
lör, 2020-02-22 14:00 till 16:00

Glöm inte medlemsavgiften 200 kr som ska vara betald vid årsskiftet.

Kallelse: Välkommen till Föreningen För Fulla Segels årsstämma den 22/2 kl 14 i Kvartsitahuset. Vi bjuder på macka och dricka i samband med stämman. 

 

Här kan du klicka för att få verksamhetsberättelsen som PDF.

Ekonomi 2019 - Balans och resultaträkning kan du läsa här som PDF

Dagordning för årsmöte i FFS 2020-02-22

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
§ 3 Godkännande av dagordningen
§ 4 Val av mötesordförande
§ 5 Val av mötessekreterare
§ 6 Val av protokolljusterare och rösträknare
§ 7 Redovisning av 2019 års verksamhetsberättelse
§ 8 Redovisning av 2019 års revisionsberättelse
§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 2019                                                                                                                                                                                                      

§ 10 Beslut om medlemsavgift/ arvoden för 2020
§ 11 Budget för det kommande verksamhetsåret
§ 12 Val av föreningens ordförande för ett år
§ 13 Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
§ 14 Val av revisor och revisorssuppleant till föreningen
§ 15 Val av valberedning
§ 16 Styrelsens förslag om ändring av föreningens stadgar                                                                                                                                                                                                    

§ 17 Övriga frågor hänskjutna till årsmötet
§ 18 Årsstämmans avslutande

 

Ändring av stadgar enligt §16 avser när årsstämman senast ska hållas. Styrelsen vill att det ändras från februari till "senast april". Detta för att vi ska hinna med arbetet inför årsstämman och att revisorn i god tid ska hinna granska räkenskaperna men även att det ska passa in när vi har arbetsdagar mm.

 

Del 2

Kvartsitas Framtid

  1. Erfarenheter under året

  2. Seglingar

  3. Information och diskussion om förbättringsarbeten och projekt

  4. Ny riggning

  5. Arbetsgrupper

 

Välkomna 

Styrelsen

 

 

Verksamhetsberättelse 2019 för För Fulla Segel
 

 

 

Vintern 2018 befann sig Föreningen i en djup kris där Kvartsitas existens ifrågasattes. Det fanns en långvarig trend av sviktande engagemang och medlemsantal. 

Farhågorna var att Kvartsitahuset och fartyget skulle försvinna och området hamna i kapitalstarka händer och att området inte längre skulle vara lika tillgängligt för alla som förut.

Signalen gav oss en allvarlig funderare, skall vi släppa iväg en så viktig del av vårt kulturarv som byggt upp Skaftö under generationer.

 

Ett omtag var absolut nödvändigt och den nya styrelsen fick i uppdrag att jobba vidare på framtidsgruppens framtagna vision med tillhörande handlingsplan. 

 

Focus har varit omstarten av föreningen, stiftelsen, fartyget och dess underhåll. Fartyget ligger vid egen kaj på historisk plats med klubbhus vilket är helt unikt och värdefullt på många sätt 

 

Föreningen har utvecklat nya samarbeten med ett flertal lokala intressenter bla den lokala marinan, restaurangen i Fiskebäckskil. Det finns ett gemensamt intresse att marknadsföra vår lokalort och behålla Fiskebäckskils stolthet Kvartsita.

 

Under året har vi, trots brist på aktiva medlemmar, kunnat utföra omfattande o proffsigt underhållsarbete  

 

Vi har haft en hög närvaro på internet under året med resultat att medlemsantalet åter ökat och nu till 450.

 

Vi ser fortfarande framtida utmaningar som att hitta besättningar och aktiva medlemmar som vill fortsätta arbetet med skutsegling och fortlöpande underhåll

Styrelsen

Styrelsen har haft samma ledarmöter som i Stiftelsen och vi har kunnat näst intill haft daglig kommuniktion i syfte att effektivisera arbetet med fartyg, område och verksamheten i övrigt

Vi har haft 12 protokollförda möten gemensamt med stiftelsen Skaftökuttern.

 

 

FFS styrelse

Ordförande     Wiggo Lander

Kassör    Peter Jonsvik

Ledamot    Lennart Martinsson 

Ledamot    Mats Svensson

Ledamot    Bo Olsson

Ledamot    Tor Colliander

Ledamot    Börje Magnusson

Suppleant    Kia Jonsvik

Suppleant    Linnea Solberg

Suppleant    Lena Hermansson

 

Stiftelsen Skaftökutterns styrelse

Ordförande     Wiggo Lander

V ordf    Lennart Martinsson 

Kassör    Peter Jonsvik

Ledamot    Kia Jonsvik

Ledamot    Bo Olsson

Ledamot    Tor Colliander

Ledamot    Börje Magnusson

Suppleant    Mats Svensson

Suppleant    Linnea Solberg

Suppleant    Lena Hermansson

 

 

Arbetshelger

Under våren har vi arbetat främst torsdagar och lördagar men pga arbetets omfattning fick vi införa även tisdagsarbete för att hinna med vårutrustningen

Utbildning

Under april o maj har haft utbildning med BSL o familisering. Den avslutande övningen skedde tillsammans med Sjöräddningen. Vi övade såväl praktiskt som teoretiskt. Avslutningsvis hade vi en påriggningshelg med provsegling i Gullmarsfjorden.

Seglingar

Under år 2019 har ett 40-tal seglingsdagar utförts. Den längsta seglatsen var en 6-dagars segling med ett 30-tal ungdomar med svår diabetes från Island som för 5:e gången bokat Kvartsita. Nordisk Seglats var i Lysekil i slutet av juni och vi deltog tillsammans med ett 30-tal fartyg. I oktober deltog vi på Västkustens Segelskut träff som var på Öckerö. Dessa medlemsseglingar och även endagsseglingen från Grundsund var välbesökta. Utöver det har Kvartsita seglat bl a 6:e klassare från Skaftö Skola, 2 st konfirmationsläger, förening med synskadade, pensionärsförening med 85-åriga entusiaster och ett flertal kick-offer med företag. 

Underhåll

Kvartsitas huvudmotor har helrenoverats. Glädjande nog kunde alla reservdelar införskaffas till en så udda motor av märket Detroit, en tvåtakts diesel från 1971. Förhoppningsvis kan nu motorn fungera ett bra tag framöver. 

Fartyget har fått en helt ny brädgång, samtidigt har räckstöttor drevats o skarndäck spundsats i valda delar. 

Vi har varit på Smögens varv o bottenmålat, kontrollerat roder o propeller, samtliga bottenventiler, samt kompletterat zinkanodsskyddet.

Focktoppen har firats ner för att åtgärda ett problem med en klack som behövde svetsförstärkas. 

Storgaffeln har reparerats genom limning

Livbåten har målats

Salongen; luftvärmepump, kojerna har målats, o ny kojbelysning installerats. m.m.

Avfuktare har installerats och igångsatts i förpik, salong, maskinrum o kajuta

Segling

Båda masterna har monterats ner för underhåll o besiktning. Salningarna på båda masterna byts ut nya. 

Vi planerar för att beställa ny fock o storgaffelsegel

Navigeringsutrustning

Ny Garmin plotter har sponsrats av Garmin och vilket möjliggjorde att radarnantennen i fockmasten, via nätverkskabel, kunde igångsättas.

Marknadsföring

Vi har gjort ett flertal brohyrer, utvecklat hemsidan, haft annonser i Lysekilsposten samt haft hög närvaro på internet.

Andra aktiviteter och bidrag

Uthyrning av båtplatser på Kyrkekajen, tre stycken, har vi haft 2019 samt två parkeringsplatser. 

 

Konsthantverkare med hjärtat på Skaftö har som vanligt haft utställning i två veckor i Kvartsitahuset i juli/aug. 

 

Västerhavsveckan i augusti startade med en fotoutställning om en Fiskebäckskilsprofil Gunnar Ivarson. Foton av Gabriel Berndtsson och ur vårt arkiv. Utställningen togs gjordes av Bo Olsson och Peter Jonsvik. Fotona är monterade på skärmar som vi kan använda framöver.

 

Avriggningseglingen VSST gick i år till Öckerö och där avslutades seglingssäsongen efter en väl utförd säsong med T/S Kvartsita.

 

7 dec arragerades det  julbord för torsdagsgruppen och aktiva intresserade inom föreningen. Börje lagade fantastiskt god mat och Peter underhöll med sitt dragspel. 

 

En donation från Riksantikvarieämbetet  gjorde det möjligt att köpa in ytterligare värdefull o historisk mark till stiftelsen.  

 

Ett stort tack till Tor Evert Broskär och familjen Utgennant som under julbordet gav oss en donation som möjliggör inköp av ett nytt storsegel.

 

Vi har även fått bidrag från Fiskebäckskils Strandsittare, Lennart Bertilsson/Peter Jonsvik som samlade i pengar i samband med att de uppträdde på ett kalas på Skaftö, minnesgåvor i samband med Gunnar Björnelds bortgång. Dessutom har vi fått privata gåvor av flera medlemmar under året vilket vi är mycket tacksamma för. 

 

Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

2018 började vi samarbeta med Studieförbundet Vuxenskolan och under 2019 har vi haft ett drygt 20 tal studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med Vuxenskolan som gett oss intäkter på 12.000 kr. 

 

Ekonomi

Det nya 2019 är att vi har bidraget med ganska bra pengar till Stiftelsen Skaftökuttern. 93.994 kr. Året innan var det ca 5.000 kr och tidigare fick Stiftelsen bidra med pengar till FFS för att vi skulle kunna ha anställda. Stiftelsen hade bokfört detta som LÅN (ca 72.000 kr) till FFS och dom är nu återbetalda.

 

FFS har även ökat medlemsintäkterna med 50% till 57.950 kr, hyresintäkter är en ny post + 27.855 (p-platser, privata båtplatser, Kvartsitahuset) och gåvor är 32.272.

 

Från 2019 är vi och Stiftelsen Skaftökuttern medlemmar i Sveriges Hembygdsförbund och har genom dom försäkring för verksamheten. Denna har blivit betydligt billigare och samtidigt mer omfattande genom att det är en gruppförsäkring för hela verksamheten. Alla byggnader, brygga, Kvartsita och inventarier ägs av Stiftelsen Skaftökuttern.

 

Våra utgifter ligger på ca 17.000 kr exkl bidrag till underhåll av Kvartsita.

 

Förslag till Budget 2020

Medlemsintäkter: 60.000 kr

Hyresintäkter: 30.000 kr

Studiecirklat/kulturevenmang genom SV: 10.000 kr

Gåvor: Kan ej budgeteras

 

Utgifter: 90.000 kr (varav 70.000 kr är bidrag/hyra till Stiftelsen Skaftökuttern)

Försäkring/medlemskap i Hembygdsförbundet 

Seglingskostnader medlemsseglingar

Kontorsmaterial och porto

Programvara (bokföring) årsavgift

Hyra av Kvartsita och Kvartsitahuset/bidrag till Stiftelsen Skaftökuttern

(överskottet i medlemsföreningen går till Stiftelsen).

Se FFS resultat- och balansräkning för 2019.

 

 

/Styrelsen FFS

Plats: 
Fiskebäckskil