Årsmöte

Datum: 
lör, 2019-02-02 11:00

Årets årsmöte blir kl 11:00 i Kvartsitahuset.

 

Preliminär dagordning

 1. Mötets öppnande

 2. Mötets behörighet och beslutsmässighet

 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare

 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

 5. Adjungeringar

 6. Fastställande av dagordning

 7. Meddelanden

 8. Föregående mötesprotokoll
  a) Giltighet
  b) Uppföljning av beslut

 9. FFS verksamhets- och revisionsberättelser för 2018
  a) Verksamhetsberättelse
  b) Revisionsberättelse

 10. Ansvarsfrihet för styrelsen

 11. Verksamhetsplan 2019
  a) Kvartsitas framtidsgrupps förslag

 12. Budget 2019

 13. Inval
  a) Val av styrelse till För Fulla Segel
  b) Val av styrelse till Stiftelsen Skaftökuttern
  c) Val av valberedning

 14. Medlemsavgifter 2019

 15. Motioner
  a) Godkännande av ändring av stadgar Stiftelsen Skaftökuttern, se förslag i de bifogade filerna nedan
  b) Ändring av stadgar för FFS, se förslag nedan

 16. Övriga frågor

 17. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse 2018
Balansräkning 2018
Resultaträkning 2018
Verksamhetsplan 2019
Budget 2019
Stadgeförslag Stiftelsen Skaftökuttern
Stadgeförslag FFS

Plats: 
Kvartsitahuset