Primära flikar

Årsmöte

Årets årsmöte blir kl 14:00 i Fiskebäckskils församlingshem.

Glöm ej att motioner ska vara styrelsen till handa senst den 19 januari!

Preliminär dagordning

 1. Mötets öppnande

 2. Mötets behörighet och beslutsmässighet

 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare

 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

 5. Adjungeringar

 6. Fastställande av dagordning

 7. Meddelanden

 8. Föregående mötesprotokoll
  a) Giltighet
  b) Uppföljning av beslut
  c) Bordlagda punkter

 9. FFS verksamhets- och Läs mer ...

18 feb